December 7, 2023
Switch View

कार्यक्रम : निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई क्षेत्र भित्रको वस्ती स्थानान्तरण गर्ने र परिपथ निमार्ण गर्ने ।

मिति : 2077-11-28

जिम्मेवार निकाय: CAAN- HEAD OFFICE

जानकारी :

माइलस्टोन १ गुरुयोजना तयारको खरिद सम्झौता ।

सम्झौता भएको ।

माइलस्टोन २ गुरुयोजना तयार सम्बन्धी कार्य 5० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने।

सम्झौता भई कार्य जारी रहेको ।