October 1, 2022
Switch View

कार्यक्रम : TSA का लागि आवस्यक अन्य महत्वपुर्ण अध्ययन तथा सर्भे .

मिति : 2078-03-30

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :

मासिक रुपमा पर्यटक आवागमनको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरिएकोछ। टुरिजम स्याटलाइट एकाउन्ट्स तयारी सम्बन्धम्मा अन्तर्गत UNWTO संगको सहकार्यमा दुईवटा mission सम्पन्न भए पश्च्यात आन्तरिक पर्यटन सम्बन्धि घरधुरी सर्भेक्षणको प्रस्नावाली तयार गरी प्रश्नावली परीक्षण सम्पन्न भएअनुसार