November 29, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 52_ ५२ GM-TIA आन्तरिक टर्मिनलमा ब्यागेज बेल्ट राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ थप गर्ने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2019-09-27

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

preparation of Tender document is going on for installation of new BHS in international terminal.