December 7, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 40_ ४० GM-TIA स्मार्ट पार्किङ र इ पेमेण्ट - सवारीसाधन पार्किङ व्यवस्थापन पारदर्शी र डिजीटलाइज गर्नका लागि अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने । ६ महिना GM-TIA

मिति : 2019-09-27

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

For this purpose, To advice different aspect of this subject within 15 days, a  5 memebers committee  is formed chaired by Dy. Director of TIA dated 2076.06.09.