June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 90_ ९० DoT पर्यटकको नेपाल बसाइलाई थप सुरक्षित बनाउन Crisis management Unit स्थापना गरी संचालन गर्ने । ३ महिना DG-DoT CEO-NTB

मिति : 2019-09-30

जिम्मेवार निकाय: DOT-OFFICE

जानकारी :

आवश्यक छलफल अगाडी बढेको