December 11, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 36_ ३६ GM-TIA अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान कक्षतर्फ Duty Free Shop को व्यवस्था गर्ने तथा उक्त पसलहरुमा नेपाली हस्तकला, जेम्स तथा नेपाली उत्पादनका High Value Products बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2019-10-15

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

Initial report has been submitted to GM dated 2076.06.16.