April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 94_ ९४ DOT नेपालको पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन GPS Tracking आवश्यक व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयनमा लिने । चालु आ.व. DG-DoT

मिति : 2019-10-17

जिम्मेवार निकाय: DOT-OFFICE

जानकारी :

Tor is in development  stage.