December 7, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 44_ ४४ GM-TIA- विमानस्थलको आगमनबाट पार्किङसम्म स्वचालित स्क्यालेटर निर्माण तथा सञ्चालन गरी यात्रुहरुलाई ट्रली सेवा तथा अन्य आवतजावत सहज बनाउने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2019-10-21

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

meeting held with representative of Rasuwa KDJV dated 20760628.