November 29, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 29_ २९ TIA DG- यस विमानस्थलका Domestic / International तर्फ अध्यागमन सेवा, यात्रु लगेज सेवा र विश्रामस्थल लगायतका महत्वपूर्ण स्थानहरुको सी सी क्यामरा मार्फत प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने र तत्काल पृष्ठपोषण र सुधार गर्ने प्रणाली विकास गर्ने । ३ महिना GM-TIA DG-Immigration

मिति : 2019-10-31

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

Tender notice is published dated at 7th aswin 2076.