January 30, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 52_ ५२ GM-TIA आन्तरिक टर्मिनलमा ब्यागेज बेल्ट राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ थप गर्ने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2019-11-14

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

Prebid meeting is completed today.