December 11, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 49_ ४९ GM-TIA बृद्ध, असक्त तथा अपांग यात्रुहरुलाई प्राथमिकतामा Check in, Immigration, Boarding र विश्रामको व्यवस्था मिलाउने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2019-11-14

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

coordinated with different related agencies then action is going on as stated.