December 11, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 62_ ६२ EC-NAC निगमको DDA (Due Deligence Audit) गराउने । चालु आ.व. EC-NAC

मिति : 2019-11-15

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन १५ दिन भित्र गरिने र  Party Selection गरिने ।