July 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 60_ ६० EC-NAC निगमबाट सञ्चालित विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने । विमानस्थल भित्र यात्रुहरुलाई ५ वटा नयाँ Shuttle Bus बाट सेवा दिने । १५ दिन ४ महिना EC-NAC

मिति : 2019-11-15

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

Portugal  िबाट  Shuttle Bus अगामी  December 3rd Week सम्ममा आइपुग्ने ।