December 7, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 93_ ९३ NMA पर्यटकलाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा गुणस्तरीयता बृद्धि गर्न यस क्षेत्र सम्बद्ध १२००० जनशक्तिलाई क्षमता विकास तालिम दिने । चालु आ.व. NATHM ने.प.प्र.प्र. NTB, VNY

मिति : 2020-02-14

जिम्मेवार निकाय: NMA

जानकारी :

Progress report of 141 Items related to NATHM 

 

Item no 93. 

Training Programme:2845

Academic Progarmme:1504

Total Human Resource Produce :4349