November 29, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 52_ ५२ GM-TIA आन्तरिक टर्मिनलमा ब्यागेज बेल्ट राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ थप गर्ने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2020-02-07

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

Notice for intent to accept the bid is publishe dated at 2076.10.24 as per section 27(2) of Pulblic procurement act 2063.