July 25, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 54_ ५४ DG- CAAN यस विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारीलाई सकारात्मक सोंच सहितको पुनर्ताजगी तालिम दिने । निरन्तर DG- CAAN

मिति : 2020-02-17

जिम्मेवार निकाय: CAAN- HEAD OFFICE

जानकारी :

1 विमानस्थल स्थिति सबै निकायहरुका कर्मचारीहरुलाई सकारात्मक सोचको प्रथम चरणको 3 घण्टे तलिम दिने कार्य

2. आवश्यकता अनुसारका अन्य तालिमहरू