November 29, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 41_ ४१ GM-TIA DG-CAAN- विमानस्थलमा रहेका भद्दा विज्ञापन तत्काल हटाउने र विज्ञापनको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने । २ महिना GM-TIA DG-CAAN

मिति : 2020-03-05

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

यस सम्वन्धि निरन्तर कार्य भैरहेकाे । विगत ५ महिना देखि नाय‌ा‌ं विज्ञापन नराखिएकाे ।