December 7, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 44_ ४४ GM-TIA- विमानस्थलको आगमनबाट पार्किङसम्म स्वचालित स्क्यालेटर निर्माण तथा सञ्चालन गरी यात्रुहरुलाई ट्रली सेवा तथा अन्य आवतजावत सहज बनाउने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2020-08-14

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

IMS Airport Services P.Ltd. बाट निर्माण कार्य सम्पन्न गारेको ।