December 11, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 62_ ६२ EC-NAC निगमको DDA (Due Deligence Audit) गराउने । चालु आ.व. EC-NAC

मिति : 2019-09-19

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

DDA को लागि ८ वटा प्रस्तावहरु प्राप्त भएको । आश्विन अन्त्य सम्ममा DDA गर्ने पार्टी छनौट भई सक्ने ।