December 11, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 61_ ६१ EC-NAC निगमको टिकट रद्दपछिको रिफण्ड प्रकृयालाई सरलीकृत गर्ने । १ महिना

मिति : 2019-09-19

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

निगमको टिकट रद्द पछिको Refund प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने भन्ने विषयमा कार्यान्वयन पक्ष कार्यविधि प्रक्रियामा रहेको ।