May 30, 2024
Switch View

कार्यक्रम : निगमको कर्मचारीको Salary System लाई Software Automation मा लैजाने ।

मिति : 2077-07-25

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

निगमको कर्मचारीको Salary System लाई Software Automation मा लैजाने प्रक्रिया पुरा भैसकेको ।