June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : नाथम हाताभित्रको मोडल होटलको स्तरोन्नति गर्ने।

मिति : 2077-07-27

जिम्मेवार निकाय: NATHM

जानकारी :

परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने साथै स्पेसिफिकेशन र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य भईरहेको ।