June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : TSA सचिवालय खर्च

मिति : 2078-03-30

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :

निर्देशक समिति तथा प्राबिधिक समितिको नियमित बैठक भईरहेको, मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा केन्द्रीय तथ्यांक बिभाग तथा UNDP को सकारात्मक सहकार्य भईरहेको ।आवस्यकता अनुसार बैठक बसिएको ।