May 30, 2024
Switch View

कार्यक्रम : नृत्यकारहरु को जीवनी तयार गर्नका लागि विवरण संकलन गर्ने ।

मिति : 2077-08-07

जिम्मेवार निकाय: SANGIT TATHA NATYA PRATISTHAN

जानकारी :

नृत्यकारहरुको जीवनी तयार गर्नका लागि विवरण संकलनका लागि यस विधासँग सम्वन्धित विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग पत्राचार भई विवरण प्राप्त भैरहेको ।