April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : तिलौराकोट/धम्नीहवा स्तुप संरक्षण/सेड निर्माण कार्य (अन्य सार्वजनिक निर्माण)

मिति : 2077-09-29

जिम्मेवार निकाय: LDT OFFICE

जानकारी :

लागत अनुमान तयार भई पुरातत्व विभागसँग सहमतिको प्रकृया अगाडि बढेको ।