May 29, 2024
Switch View

कार्यक्रम : खप्तड तथा वडीमालिका क्षेत्रमा पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण कार्य जारि राख्ने प्रदेशसंगको साझेदारिमा (Trail, Rest Shed, Park, Toilet, Dharmashala तथा अन्य पूर्वाधार)(अन्य सार्वजनिक निर्माण)।

मिति : 2077-10-29

जिम्मेवार निकाय: DOT-OFFICE

जानकारी :

completed