November 29, 2023
Switch View

कार्यक्रम : अन्तर प्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्ने

मिति : 2077-11-04

जिम्मेवार निकाय: CAAN- HEAD OFFICE

जानकारी :

माइलस्टोन १ तीनवटा प्रदेशबाट अन्तर प्रदेश हवाई उडान सेवा सुरु

पोखरा - भैरहवा र पोखरा- भरतपुर उडान संचालन भएको ।