May 21, 2024
Switch View

कार्यक्रम : Transit Cargo Store नागरिक उड्डयन प्राधिरकणबाट अनुमति लिई Transit Cargo Carry सेवा शुरु गरी गोदाम निर्माण गरी Transit Cargo सम्वन्धी कार्य गर्ने ।

मिति : 2077-11-13

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

पर्यटन मन्त्रालयमा कार्ययोजना प्रस्तुत र पर्यटन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत हुन बांकी