May 30, 2024
Switch View

कार्यक्रम : NFRS (Nepal Financial Reporting Standard) लागू गर्ने ।

मिति : 2077-12-31

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

कोभिड १९ को प्रकोपको कारण कार्यान्वयन अवधि लम्बिएको ।