June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : निगमको सिनामंगल स्थित जग्गामा BOT System मा निगमको भवन बनाउनको लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने

मिति : 2077-12-31

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

पर्यटन मन्त्रालयमा कार्ययोजना प्रस्तुत र पर्यटन मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत हुन बांकी