June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : वाइडवडी विमानको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने ।

मिति : 2077-12-31

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

कोभिड १९ को प्रकोपको कारण कार्यान्वयन अवधि लम्बिएको ।