May 30, 2024
Switch View

कार्यक्रम : विपत व्यवस्थापन

मिति : 2078-03-30

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :

१.पदयात्रा जोखिम व्यवस्थापनका लागि उद्दार सामग्री तथा तालिमको लागि टान र पर्यटक प्रहरीसंग समन्वय गरि सामग्री खरिद गरिने र आवश्यकता अनसुार विपदमा परेका पर्यटकहरुको उद्दार गरिने ।