May 21, 2024
Switch View

कार्यक्रम : प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विभिन्न गतिविधि समेटेर ‘प्राज्ञिक संसार’ बुलेटिन अर्धवार्षिक प्रकाशन गर्ने

मिति : 2077-12-05

जिम्मेवार निकाय: SANGIT TATHA NATYA PRATISTHAN

जानकारी :

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका विभिन्न गतिविधि समेटेर “प्राज्ञिक संसार” बुलेटिन प्रथम अङक प्रकाशन भएको ।