April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : स्की स्थल विकास निर्माण तथा अध्ययन अनुसन्धान कार्यक्रम

मिति : 2077-12-05

जिम्मेवार निकाय: NMA

जानकारी :
  1. गोरखा जिल्लाको धार्चेमा निर्माण हुने स्की स्थलको डिपिआर तयार
  2. दोलखाको कालिञ्चोकमा गुरुयोजना निर्माणका लागि कार्य सूचारु