April 22, 2024
Switch View

कार्यक्रम : धर्म देशना (प्रवचन) कार्यक्रम (२)

मिति : 2078-02-25

जिम्मेवार निकाय: Bauddha Darsan tatha gumba bikas samiti

जानकारी :

धर्म देशना(प्रवचन) कार्यक्रम मिति २०७७/१२/११ र १२ गते लिसंखुरपाखर-६ सिन्धुपाल्चोकमा सम्पन्न भयो ।