May 29, 2024
Switch View

कार्यक्रम : १. स्याङ्गजाका पुतलिबजार, कोल्मा लगायतका गाँउहरुमा होमस्टेको विकास र प्रवर्धन गर्ने । २.गण्डकी प्रदेशका होमस्टेहरुको मोबाइल एप्स तयार गर्ने

मिति : 2078-03-30

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :

होमेस्टे सम्बन्धि पुर्वाधारहरुको निर्माण हुनुका साथै mobile APP हरु पनि तयार गरीयको