May 21, 2024
Switch View

कार्यक्रम : स्थानीय तह वा पर्यटन सम्वद्ध संगठन हरु सँगको सहकार्यमा ५ वटै प्रदेशमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

मिति : 2078-03-30

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :

देश भरिबाट प्रयटन उध्योगसंग संबन्धित करिब ९७० जना लाई तालिम प्रदान गरीएको