April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : Virtual Tour निर्माण र भण्डारन

मिति : 2078-03-30

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :
  • काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका विभिन्न सात UNESCO World Heritage Sites को Virtual Tour का लागि भिडियो निर्माण भइरहेको ।