April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 51_ ५१ GM-TIA CEO-NTB MoCTCA साझा यातायात एवम् पर्यटक यातायात संस्थाहरुसंगको छलफल एवं सहकार्यमा विमानस्थलबाट शहरका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रमा सटल बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने । ३ महिना GM-TIA CEO-NTB MoCTCA

मिति : 2019-09-22

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

To discuss about the subject, meeting is called with different related organizations dated 2076.06.06 at TIA.