December 11, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 46_ ४६ GM-TIA, DG Immigration अध्यागमन विभागसंगको समन्वयमा बायोमेट्रिक यात्रुजाँच प्रविधि र अनलाइन भिषा र इ-पेमेन्टको प्रबन्ध मिलाउने । ३ महिना GM-TIA, DG Immigration

मिति : 2019-09-22

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

coordination letter send to Immigration office TIA dated 2076.05.13.