June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 32_ ३२ GM-TIA विमानस्थलबाट संचालन हुने ट्याक्सीभित्र चालकको परिचय पत्र र ट्याक्सी नम्बर देखिने गरी राख्ने र सबै ट्याक्सी लगायतका पर्यटकीय सवारी साधनमा जीपीएस प्रणाली राख्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै पर्यटकीय ट्याक्सी चालकलाई निर्धारित पोशाक र व्यवहारगत तालिम दिने । २ महिना GM-TIA NPC-VNY

मिति : 2019-09-27

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

Meeting is held on this topics in presence of different concerned organization at tia dated 2076.06.06.