June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 62_ ६२ EC-NAC निगमको DDA (Due Deligence Audit) गराउने । चालु आ.व. EC-NAC

मिति : 2019-10-16

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन भैरहेको ।