December 11, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 55_ ५५ EC-NAC MoCTCA नेपाल वायुसेवा निगमको समग्र व्यवस्थापन सुधार कार्यलाई तीब्रता दिने । निरन्तर

मिति : 2019-10-16

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

यस सम्वन्धी मन्त्रालय अन्तर्गत वायुसेवा सुधार समिति गठन भई उक्त समितिले प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश भैसकेको ।