April 22, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 58_ ५८ EC-NAC Existing Flight Analysis गरी थप गन्तव्यको उडानको व्यवसायिक कार्ययोजना बनाउने । थप गन्तव्यहरु उडानको तयारी गर्ने । १ महिना EC-NAC

मिति : 2019-11-19

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

थप गन्तव्यमा रियाद, ग्वाङजाऊ र टोकियोमाउडानगर्ने योजना रहेको ।