July 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 62_ ६२ EC-NAC निगमको DDA (Due Deligence Audit) गराउने । चालु आ.व. EC-NAC

मिति : 2019-12-08

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

१. ८ वटा प्रस्तावहरु प्राप्त भएको र प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा रहेको ।
२. २५ नोभेम्बर २०१९ मा प्रस्तावकर्ता छनौट गरेको
३. १० डिसेम्बर २०१९ सम्म सम्झौता गरेर ९० दिन सम्ममा कार्य सम्पन्न गर्ने ।