December 7, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 17_ १७ MoCTCA CAAN निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा उड्डयन क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फ्लाइङ स्कुल सञ्चालन संभाव्यताको अध्ययन गर्ने । १ वर्ष MoCTCA CAAN

मिति : 2019-12-09

जिम्मेवार निकाय: CAAN- HEAD OFFICE

जानकारी :

यस सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता हुने गरी 5 सदस्यीय कमिटी गठन भै कार्यारम्भ भएको ।