July 25, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 52_ ५२ GM-TIA आन्तरिक टर्मिनलमा ब्यागेज बेल्ट राख्ने तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ थप गर्ने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2019-12-28

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

Bid is under evaluation process.