April 22, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 140_ १४० NAC मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका प्रमुख निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर बृद्धि गर्न र नागरिकको पृष्ठपोषण लिने प्रणालीको विकास गर्न Digital Complain Box को व्यवस्था गर्ने ।

मिति : 2020-02-13

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

कार्य अघि बढी रहेको छ|