September 27, 2022
Switch View

कार्यक्रम : 103_ १०३ VC-LDT ग्रेटर लुम्बिनी सर्किट गुरुयोजना तयार गर्ने । १ वर्ष VC-LDT

मिति : 2020-03-04

जिम्मेवार निकाय: LDT OFFICE

जानकारी :

रामग्रामको गुरुयोजना तयार भएको अन्य क्षेत्रको गुरुयोजना के कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न सरोवारकाला संघ संस्था, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह लगायत विशेषज्ञसँग अन्तरक्रिया गरी अवधारणा पत्र तयार भएको, परामर्शदाता छनौट प्रकृया शुरु भएको छ ।