July 25, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 93_ ९३ NMA पर्यटकलाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा गुणस्तरीयता बृद्धि गर्न यस क्षेत्र सम्बद्ध १२००० जनशक्तिलाई क्षमता विकास तालिम दिने । चालु आ.व. NATHM ने.प.प्र.प्र. NTB, VNY

मिति : 2020-03-04

जिम्मेवार निकाय: NMA

जानकारी :

NMAतालिम दिने